You are currently viewing En situationsplan laves forud for projektering af et byggeri

En situationsplan laves forud for projektering af et byggeri

Situationsplanen bestilles hos en landinspektør forud for projektering af et byggeri. Med en situationsplan i hånden har du et præcist og målfast grundlag for byggeriet.

Når man skal have udarbejdet en situationsplan, er det nødvendigt at tilkalde en landinspektør. En situationsplan kan variere fra opgave til opgave, men vil typisk indeholde opmåling og fastlæggelse af skelgrænser. Man kan sige at en situationsplan er et kort, der gengiver virkeligheden indenfor et bestemt område. 

Landinspektøren kan ved hjælp af opmålings redskaber, indhente de nødvendige data for området, og herefter kortlægge en situationsplan. 

En kunde tager typisk kontakt til en landinspektør for bestilling af situationsplaner, forud for projektering af et nybyggeri. Kunden kan herefter med kortet i hånden, anvende det til at, lave præcise målinger af afstande og højder, på det bestemte område. Udgangspunktet er at få et opdateret overblik over området før byggeriet påbegyndes. 

Vigtigheden i en situationsplan kan ikke understreges kraftigt nok. Det er utrolig relevant for det kommende bygningsprojekt. Laves der ikke en situationsplan, eller en eventuel opdatering af en ældre situationsplan, risikerer såvel bygherre og rådgivere at lave fejl projekteringer af byggeriet. En fejlprojektering kan have omfattende konsekvenser længere fremme i byggeriet. Det kan både føre til forsinkelser samt ekstra omkostninger til entreprenører såvel som arkitekter, hvilket er et scenarie ingen ønsker at stå i.  

Det generelle indhold i en situationsplan

Situationsplaners indhold kan som nævnt variere alt afhængig af sagen, og i forhold til kundens ønsker. Men det typiske grundlag for situationsplaner, er opmåling og fastlæggelse af ejendommens eller områdets skelgrænse. Her kan landinspektøren skabe en vurdering af, om der er overensstemmelse mellem det registrerede skel og den fysiske brugsgrænse på stedet. 

Hvis der skulle forekomme en uoverensstemmelse, mellem den fysiske brugsgrænse på det ønskede område og det registrerede skel, kan det også være nødvendigt at få landinspektørens professionelle vurdering af ejendomshævden 

Projektoversigt med 3D opbygget situationsplan

Situationsplanerne er altid målfaste, hvilket betyder, at man som kunde også kan vælge en 3D opbygning af situationsplanen. Den form for visualisering kan være med til at give et endnu bedre overblik over det kommende projekt. 

På nogle byggeprojekter er det nødvendigt at situationsplanen også opbygges i 3D. Dette kræves for at sikre den gældende lokalplan for området overholdes. Herunder eksempelvis afstande og arealer til f.eks. skel og omkringliggende bebyggelse, er korrekt angivet. Modellen af planen vil også indeholde en beskrivelse af terrænforholdene, så koter er gengivet med højdekurver, eksisterende bebyggelse, som hegn, belægningskanter, veje, brønde og andet er synliggjort i situationsplanen. Det er muligt at supplere 3D profilen, med bagvedliggende luftfotokort, for at synliggøre projektet yderligere.  

Supplementer til situationsplanen

Det er ofte nødvendigt at supplere situationsplanen med undersøgelser af, hvilke bestemmelser der er for det bestemte område. Her skal blandt andet områdets lokalplan, byggelinjer, facadelinjer og ledningsregistring undersøges, for at have alle retningslinjerne på plads, før det ønskede projekts udførelse kan opstartes. 

Landinspektøren er endvidere behjælpelige med at indhente de nødvendige tilladelser, samt registrering af arbejdet der udføres. Med landinspektørens hjælp, er du som kunde sikret at du har et lovligt registreret byggeri. Med situationsplanen kan du udelukkende fokusere på byggeprojektet, og sørge for at nå de opstillede deadlines.